Fördelar med interaktiv skrivtavla

 Vad vore undervisningen eller mötet utan en gemensam yta?

När människor träffas i kreativa möten, samarbeten eller i olika typer av undervisningssituationer vill vi att alla i gruppen känner sig delaktiga och att deltagarna interagerar med varandra. Under möten och lektioner turas deltagarna ofta om att skriva stödord, skissa på förslag eller rita flödesscheman på en gemensam yta, exempelvis ett blädderblock eller en whiteboard. Genom att samla deltagarna kring en gemensam yta skapar du goda förutsättningar för lärande, interaktion och effektiva möten.

Gör som du alltid gjort – interagera på en gemensam yta

Den gemensamma ytan har funnits så länge vi kan minnas. Vi har sett svarta tavlan och overhead-apparaten komma och gå. Fortfarande används den klassiska whiteboarden som en mycket väl fungerande gemensam yta. Alla i gruppen kan gå fram till whiteboarden för att skriva, rita, visa lösningar och förklaringar. 

Interaktiv skrivtavla - gemensam yta med datorns fördelar

Den interaktiva skrivtavlan är en digital gemensam yta. På den interaktiva skrivtavlan kan du skriva och sudda precis som på en vanlig whiteboard, men du kan dessutom använda alla de resurser som finns på internet såsom faktatexter, filmer, bilder och ljud. Du kan skapa egna digitala lektioner, interaktiva övningar och presentationer. Du kan använda läromedelsförlagens färdiga digitala läromedel eller olika webbaserade övningar. Du kan jobba i och granska dokument skapade i Powerpoint, Word, Excel och i andra mjukvaror eller program. 

Spara, dela och skriv ut

Du kan förenkla ditt arbete och spara mycket tid när du arbetar med en interaktiv skrivtavla. Det du gör på den interaktiva skrivtavlan, t ex mötesanteckningar och lektioner, kan sparas och användas vid ett senare tillfälle. Du kan skriva ut eller mejla filerna till elever och mötesdeltagare som i sin tur kan öppna filen på sin dator och fortsätta arbeta i filen.

Skillnader mellan vanlig projektor och interaktiv skrivtavla

En vanlig projektor är ett presentationsverktyg, inte ett pedagogiskt undervisningsverktyg eller ett mötesverktyg. 

Med en vanlig projektor visar du färdiga presentationer eller filmer för en grupp som lyssnar. Med en vanlig projektor kan du inte använda den gemensamma ytan som en whiteboard och skriva och sudda på den. Du kan inte styra det som händer på den gemensamma ytan från den gemensamma ytan. Istället måste du vända dig ner i datorn för att skriva en anteckning, byta sida, klicka på en länk och så vidare. Eftersom det är naturligt att peka på det du vill visa blir effekten att du behöver röra dig mellan den gemensamma ytan och datorn under lektionen eller mötet. Du går fram till den gemensamma ytan när du vill peka och förtydliga, och du går till datorn när du behöver förändra något.  Risken är att fokus landar på springet mellan den gemensamma ytan och datorn istället för på det du vill säga.

Projektorn lämpar sig för att visa färdiga presentationer för en grupp som lyssnar, inte för ett kreativt möte eller en undervisningssituation där du vill kunna ta tillvara på deltagarnas tankar och idéer och föra upp dem på den gemensamma ytan. 

Bättre interaktion med en interaktiv skrivtavla

Med en interaktiv skrivtavla

• arbetar du på den gemensamma ytan på samma sätt som du gör på en vanlig whiteboard, oavsett lärarstil

• kan alla kan bidra med tankar och idéer på den gemensamma ytan som på en vanlig whiteboard

• får du ett flöde utan onödiga avbrott som du får när du springer fram och tillbaka till datorn

• förenklar och effektiviserar du för- och efterarbete

Du styr den gemensamma ytan framme på den interaktiva skrivtavlan precis som när du jobbar på en vanlig whiteboard. Du klickar på länkar och söker på internet direkt på tavlan. Du pekar och förtydligar och det är lätt för alla att följa med. Vem som helst kan gå fram till tavlan och göra en anteckning, alla blir delaktiga utan störande avbrott.

Den interaktiva skrivtavlan är lärarens eller mötesledarens verktyg som ger goda förutsättningar för lärande och effektiva möten.